Qigong

Qigong (article in Wikipedia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Qigong

Qigong web page (China Hand Kung Fu)
http://www.chinahand.com/chikung/chikung1.htm

Li Ching-Yuen http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Ching-Yuen